Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne Regulamin określa sposób korzystania z aplikacji Bookm oraz strony internetowej www.bookme.com. pl przez Użytkowników . Aplikacja oraz strona internetowa bookme.com.pl umożliwia komunikację oraz wymianę informacji, opinii i spostrzeżeń przez Użytkowników.

§2. Definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte poniżej określenia oznaczają: Administrator -  Bookme sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres rejestrowy: ul. Piotrkowska 122 lok. 7, 93-006 Łódź, NIP 9471988234, REGON 365920060, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000648188, której dokumentacja przechowywana jest przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, posiadająca opłacony kapitał zakładowy w wysokości 10 000,00 ZŁ; Dane – dane informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; Funkcjonalność/i - Usługi oferowane Użytkownikom w ramach Serwisu, w tym w szczególności: możliwość tworzenia profili książek, recenzowania i dyskutowania na temat książek i recenzji oraz tworzenie własnych, wirtualnych biblioteczek (zbioru) książek przez Użytkowników ; umożliwienie składania zaproszeń znajomym Użytkowników poprzez serwisy społecznościowe ; promocja Księgarń poprzez tworzenie specjalnych profilowanych Kont; Hasło – ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji ciąg znaków służący późniejszej autoryzacji Użytkownika w Systemie. Hasło musi składać się z przynajmniej 5 znaków. Konto Użytkownika – przypisany do Użytkownika zbiór danych w Serwisie, zawierający dane Użytkownika niezbędne do jego autoryzacji w Serwisie oraz komunikowania się z innymi Użytkownikami. Konto Użytkownika tworzone jest na bieżąco i jest aktualizowane na podstawie Danych dostarczanych przez Użytkownika. Księgarnia - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która w ramach prowadzonej przez siebie działalności prowadzi detaliczną lub hurtową sprzedaż książek, czasopism, nut, map itp.; Login – adres poczty elektronicznej Użytkownika , służący jego identyfikacji i wraz z Hasłem koniecznym do dokonania autoryzacji Użytkownika w trakcie uzyskiwania dostępu do Systemu; Prawa - autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, uprawnienie do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, patenty, dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe lub znaki towarowe lub prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych lub oznaczenia geograficzne, dobra osobiste bądź prawa o podobnym charakterze (odpowiednio); Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu; Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Użytkownika w Serwisie, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika oraz zdefiniowaniu Loginu i Hasła lub rejestracji poprzez zalogowanie się na Konto na facebooku. Serwis – strona www, znajdująca się pod adresem domeny internetowej Bookme.com.pl , a taże aplikacja mobilna, pod którymi Administrator prowadzi Serwis, stanowiący platformę internetową będącą własnością Administratora, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników ; Strony – Usługodawca i Użytkownik; System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnej Urządzenia końcowego; Umowa - umowa o świadczenie Usług/Funkcjonalności zawierana podczas Rejestracji przez Użytkownika z Administratorem; Urządzenie końcowe - urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci telekomunikacyjnej; Usługa - usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), odbywająca się poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne; Użytkownik  - Użytkownik, który utworzył Konto w wyniku prawidłowo przeprowadzonej Rejestracji, uprawniony do korzystania z Funkcjonalności Serwisu. W przypadku Kont utworzonych dla Księgarń, Administrator ma prawo przekazać Konto utworzone przez innego Użytkownika właściwej Księgarni; Wydawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która w ramach prowadzonej przez siebie działalności przygotowuje, opracowuje, a następnie drukuje czasopisma, książki, nuty, mapy itp. lub dokonuje ich publikacji w innej formie; Wymogi techniczne – wymagania techniczne po stronie Użytkownika lub Użytkownika niezbędne do współpracy z Systemem Administratora; Zawartość – wszelkie treści umieszczone w Serwisie; Zgoda - oświadczenie woli, którego treścią jest wyraźna zgoda na przetwarzanie Danych osoby składającej oświadczenie wraz z wyraźną zgodą na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora lub jego kontrahentów; Znaki - wszelkie odnoszące się do Serwisu informacje zastrzeżone oraz wszystkie elementy Serwisu poddane ochronie na podstawie obowiązującego prawa. Wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie będą mieć znaczenie przypisywane im przez prawo, a przy braku takiej definicji powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniami obowiązującymi w branży teleinformatycznej lub prawniczej.

§ 3. Przedmiot usługi Poprzez Serwis - tworzony, kontrolowany i obsługiwany przez Administratora - Użytkownikom oferowany jest dostęp do Funkcjonalności bądź możliwość korzystania z Zawartości - zgodnie z Regulaminem lub ewentualnymi dodatkowymi warunkami. Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnienie w sieci Internet systemu przedstawienia i wymiany informacji o Użytkownikach oraz ich zainteresowaniach literackich, prowadzonego i utrzymywanego przez Administratora, w celu umożliwienia w ten sposób Użytkownikom komentowania książek, recenzji oraz nawiązywania kontaktu z innymi Użytkownikami. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem Serwisu. Serwis zawiera Zawartość pochodzącą od Użytkowników, Administratora bądź jego kontrahentów. Jednakże Administrator nie jest inicjatorem przekazu danych składających się na lub będących elementem Zawartości nieoznaczonej jednoznacznie jako Zawartość pochodząca od Administratora, nie wybiera odbiorcy przekazu tych danych jak również nie wybiera ani nie modyfikuje informacji zawartych w takim przekazie.

§ 4. Dostęp do Serwisu Administrator zezwala na dostęp do Serwisu oraz umożliwia korzystanie z Funkcjonalności tylko i wyłącznie pod warunkiem akceptacji wszystkich zapisów Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności, dokonywana w procesie Rejestracji, oznacza zawarcie Umowy. Administrator udostępnia Regulamin oraz Politykę Prywatności Użytkownikom nieodpłatnie przed zawarciem Umowy w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą Systemu, którym posługuje się Użytkownik. Brak akceptacji zapisów Regulaminu oraz Polityki Prywatności lub zmian tychże dokumentów oznacza brak możliwości korzystania z Funkcjonalności Serwisu. Przeglądanie Serwisu oraz części jego Zawartości może być udostępnione dla każdego Użytkownika, przy czym zakres dostępu dla tych osób może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn.

§5. Rejestracja Konta Rejestracja Konta w Serwisie odbywa się poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych: Loginu oraz Hasła, lub poprzez zalogowanie się na konto na Facebooku a także akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Użytkownik dokonując Rejestracji i akceptując Regulamin oświadcza, iż: jest pełnoletni oraz nie został ubezwłasnowolniony w jakimkolwiek zakresie, bądź ma ukończone 13 lat i posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Serwisu; bierze na siebie odpowiedzialność za: 1) utrzymanie w tajemnicy danych dotyczących jego Konta Użytkownika, w tym hasła, 2) ograniczenie dostępu osób trzecich do Urządzeń końcowych oraz 3) za wszystkie czynności wykonywane w ramach bądź przy wykorzystaniu jego Konta, w tym modyfikację Zawartości Serwisu.

§6. Dane Użytkownika Wszystkie dane podane podczas Rejestracji mogą być zmienione przez Użytkownika poprzez edycję profilu. Informacje przekazywane przez Użytkownika w procesie Rejestracji do Serwisu lub przez Użytkownika podczas edycji profilu mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich w Serwisie, a tym samym zablokować Konto Użytkownika, jeżeli podawane przez niego Dane osobowe lub inne informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść niniejszego Regulaminu oraz dobre obyczaje lub naruszają moralność publiczną. Użytkownik może nieobowiązkowo udostępnić niektóre swoje Dane osobowe, takie jak nazwisko, miejsce zamieszkania lub zainteresowania. Powyższe Dane są jawne dla innych Użytkowników Serwisu. Brak udostępnienia powyższych informacji może w pewnym stopniu ograniczyć dostępność Funkcjonalności. Domyślnie Dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika są widoczne dla pozostałych Użytkowników. Zakres dostępności powyższych Danych Użytkownik może określić w ustawieniach w ramach Konta Użytkownika.

§7. Oświadczenie Użytkowników Zabrania się korzystania z Kont innych Użytkowników . Dokonując prawidłowej Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie podanych przez niego danych osobowych i informacji przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, sieci telekomunikacyjne, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, przy czym publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie pozwalały na powiązaniem z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem. Udostępniając treści w Serwisie Użytkownik: oświadcza, iż jest autorem zamieszczonej treści bądź posiada uprawnienia i zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby mogły być one zamieszczone jako Zawartość w Serwisie, wyraża nieodwołalną zgodę na udostępnianie i zamieszczenie przez Administratora powyższych treści bez ich istotnej modyfikacji, oraz wyraża zgodę na konwersję formatu pliku zamieszczonych danych, oświadcza, że udziela nieodwołalnej Administratorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie zamieszczanych przez Użytkownika treści, ich utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, sieci telekomunikacyjne, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, Recenzent, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zobowiązany jest do napisania i umieszczania oficjalnej recenzji książki w pierwszej kolejności w Serwisie, a w przypadku chęci zamieszczania treści utworu poza Serwisem, może zamieścić go wraz z podaniem adresu internetowego lub logotypy Serwisu lub hiperłącza bezpośrednio kierującego do treści recenzji zamieszczonej, zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszenia Praw do opublikowanych przez siebie treści, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Administratorowi na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Administratora wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań. Odwołanie zgody wyrażonej w ust. 4 pkt b i c nastąpić może jedynie w formie pisemnej za uprzednią pisemną zgodą Administratora. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na innych Użytkowników działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich. Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać w Serwisie treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażających godność lub naruszających dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy, w szczególności treści dotyczących dyskryminacji rasowej, etnicznej, ze względu na płeć, religię, wiek, orientację seksualną, wyznanie lub pochodzenie.

§8. Ochrona Danych Użytkownika Przetwarzanie Danych Użytkownika podanych w procesie Rejestracji oraz Danych udostępnionych w utworzonym profilu przez Użytkownika odbywa się za Zgodą Użytkownika. Administrator przetwarza Dane zgodnie z Polityką Prywatności oraz właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Administratora, posiada prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych osobowych. Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do Administratora stanowi wyłączną podstawę usunięcia Konta Użytkownika.

§9. Zasady korzystania z Serwisu Administrator jako właściciel aplikacji oraz serwisku nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, lub osób trzecich. Wszelkie działania Użytkowników w ramach Serwisu powinny być zgodne z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobrymi obyczajami w tym w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik może kopiować, powielać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać w całości lub we fragmentach informacje, dane lub inne treści za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyłącznie za wyraźną zgodą Administratora . Administrator może czasowo zawiesić uprawnienia Użytkownika związane z dokonywaniem przez niego zmian w Serwisie, w przypadku naruszenia zasad korzystania z Serwisu określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności zachowań zmierzających do usunięcia utworów zamieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników. W tym celu zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych, skontaktować się z Użytkownikiem i poinformować o zachowaniu, które spowodowało zawieszenie uprawnień. Użytkownik ma prawo odpowiedzieć oraz wyjaśnić swoje zachowanie. Administrator zobowiązuje się rozpatrzeć odpowiedź Użytkownika i cofnąć zawieszenie uprawnień lub podtrzymać swoją decyzję o zawieszeniu. Administrator w przypadku podtrzymania decyzji o zawieszeniu zobowiązuje się ją uzasadnić. Użytkownik, którego uprawnienia związane z dokonywaniem przez niego zmian w Serwisie zostały zawieszone, może w każdym terminie skierować wniosek do Administratora o cofnięcie decyzji o zawieszeniu uprawnień.

§10. Uwarunkowania techniczne Do korzystania z Serwisu, Zawartości lub Funkcjonalności niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego pozwalającego na korzystanie z Internetu, skrzynki pocztowej poczty elektronicznej (e-mail) oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Zaleca się korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych z włączoną obsługą plików „cookies”: Użytkownik wyraża zgodę na to, że Administrator może przechowywać Dane bądź inne informacje dotyczące Urządzeń końcowych w formie oprogramowania typu „cookies”, z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie Serwisu. Cookies to informacje tekstowe, wysyłane przez serwis www i zapisywane po stronie Użytkownika , mające na celu umożliwienie Administratorowi podnoszenie jakości usług oraz zwiększanie zadowolenia Użytkownika dzięki przechowywaniu jego preferencji poruszania się po serwisie. Ograniczenie lub zablokowanie plików „cookies” przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie powoduje niemożności uczestnictwa w Serwisie, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików „cookies”.

§11. Korzystanie ze Znaków Administrator ma wyłączne prawo do korzystania ze Znaków. Uprawnienie do korzystania ze Znaków może zostać przeniesione na podmiot trzeci jedynie w postaci umowy, łączącej podmiot uprawniony do rozporządzania Znakiem z podmiotem trzecim. Na czas trwania Umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem. Użytkownik ma prawo do korzystania ze Znaku jedynie w sposób określony obowiązującym prawem, w tym w ramach dozwolonego użytku. Użytkownicy nie mogą korzystać ze Znaków w inny sposób bez uprzedniej pisemnej oraz wyraźnej zgody Administratora. Zakres korzystania ze Znaków dotyczący konkretnego Autora, Wydawcy lub Księgarni może zostać ograniczony lub rozszerzony w drodze umowy cywilnoprawnej pomiędzy Administratorem i Autorem, Wydawcą lub Księgarnią.

§ 12. Uprawnienia rozszerzone Użytkownik może uzyskać uprawnienia rozszerzone, na podstawie umowy zawartej z Administratorem. Umowa określi zakres uprawnień, jakie posiadać będzie Użytkownik z uprawnieniami rozszerzonymi. Użytkownik może złożyć drogą elektroniczną prośbę o uzyskanie uprawnień rozszerzonyach. Administrator zobowiązuje się odpowiedzieć w terminie 14 (czternastu) dni na wyżej wspomniany wniosek poprzez udzielenie uprawnień Użytkownikowi lub odmowę udzielenia uprawnień. Brak odpowiedzi w wyżej zakreślonym terminie oznacza milczącą odmowę udzielenia rozszerzonych uprawnień Użytkownikowi. Zakres uprawnień rozszerzonych mogących przysługiwać Użytkownikom dostępny jest w ramach Serwisu. Do takich uprawnień w szczególności należeć mogą uprawnienia z zakresie rozszerzonych możliwości edycji profili książek, recenzji książek, dodawania danych i informacji szczególnego rodzaju oraz łączenia profili poszczególnych osób lub pozycji. Księgarnia musi określić na etapie Rejestracji Konta, że zamierza założyć KontoKsięgarni. W takiej sytuacji Administrator zobowiązuje się zweryfikować, czy osoba, która zamierza założyć Konto jako Księgarnia posiada właściwości i cechy określone w § 1 ust. 1 pkt 2, 7 i 21 niniejszego Regulaminu. 4. Księgarnia posiada rozszerzone uprawnienia w zakresie dysponowania danymi, informacjami i materiałami audiowizualnymi dotyczącymi tych podmiotów. Do Księgarń nie stosuje się § 7 ust. 4 pkt c w zakresie wykorzystania udostępnionych danych w celach marketingowych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, sieci telekomunikacyjne, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, chyba że odrębna umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Księgarnią stanowi inaczej. Umowa ta może rozszerzać lub zwężać zakres uprawnień przysługujących Administratorowi w zakresie dysponowania danymi zamieszczanymi w Serwisie w profilu Księgarni.

§13. Usunięcie Konta Użytkownika Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto Użytkownika z Serwisu dokonując określonych czynności określonych we wskazówkach znajdujących się w Pomocy. Usunięcie Konta Użytkownika powoduje usunięcie jego danych osobowych. Usunięcie Konta Użytkownika następuje na stałe i bezpowrotnie. Usunięcie Konta Użytkownika pozostaje bez wpływu na udzielone Administratorowi prawo do korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie. Usunięcie Konta Użytkownika powoduje, iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe i jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy. Na podstawie uzgodnień pomiędzy Administratorem a Autorem, Wydawcą lub Księgarnią, Strony mogą przyjąć, że usunięcie Konta Autora, Konta Wydawcy lub Konta Księgarni może być związane z usunięciem części danych, informacji lub materiałów audiowizualnych znajdujących się Serwisie. Wraz z momentem rozwiązania Umowy Login oraz Hasło Użytkownika zostają usunięte oraz Użytkownik traci wszystkie prawa, tytuły i korzyści ze wszystkich ewentualnych akcji o cechach promocji lub konkursu, w których uczestniczył w ramach Serwisu. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Użytkownika z obowiązku wywiązania się z wszelkich ewentualnych zobowiązań wobec Administratora lub osób trzecich, powstałych w ramach Serwisu lub w związku z Serwisem, co do których Użytkownik nie został zwolniony przez wierzyciela w sposób nie budzący wątpliwości w formie pisemnej.

§14. Wypowiedzenie Umowy przez Administratora Administrator uprawniony jest wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, jeżeli: Użytkownik korzysta z Serwisu, jego Zawartości lub Funkcjonalności w sposób sprzeczny z Umową, Użytkownik zamieszcza treści, do których wykorzystywanie Serwisu jest niedozwolone, w szczególności poprzez rozpowszechnianie treści pornograficznych, uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej, rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej, Użytkownik udostępnia przynależące mu Konto Użytkownika do używania osobom trzecim bez pisemnej zgody Administratora. Zgłoszenia podmiotu trzeciego dotyczące naruszenia w ramach lub przy wykorzystaniu Serwisu przez Użytkownika przysługujących mu praw powinno spełniać kumulatywnie następujące kryteria: zawiera elektroniczny lub fizyczny podpis osoby, której przysługują prawa bądź działającej w imieniu i na rzecz podmiotu, któremu przysługują Prawa, zawiera precyzyjny opis Zawartości naruszającej wyżej wymienione Prawa wraz z załączeniem stosownych dokumentów, zawiera precyzyjny opis miejsca w Serwisie, gdzie ma miejsce naruszenie (wraz z załączeniem zrzutów ekranu Serwisu), zawiera dokładny adres, numer telefonu stacjonarnego oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) podmiotu zgłaszającego naruszenie, zawiera oświadczenie podmiotu zgłaszającego, złożone pod groźbą odpowiedzialności cywilnej oraz karnej, że informacje podane w zgłoszeniu są w najwyższym stopniu dokładne oraz zgodne ze Stanem faktycznym i mają na celu tylko i wyłącznie ochronę Praw, nie są zaś skierowane na wywołanie jakiejkolwiek szkody Administratorowi lub Użytkownikowi, któremu naruszono któregokolwiek z Praw, zawiera oświadczenie podmiotu zgłaszającego, że jest on podmiotem, któremu powyższe Prawa przysługują lub działa w imieniu i na rzecz takiego podmiotu, wraz z załączeniem prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa lub jego czytelnej kopii elektronicznej. W sytuacjach rodzących uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości zgłoszenia, określonego w ust. 1, Administrator może poprzestać na czasowym zablokowaniu dostępu do Zawartości, której dotyczy zgłoszenie. Usunięcie Konta Użytkownika lub zablokowanie dostępu do Zawartości nie oznacza jednoczesnego uznania, iż powyższe treści stanowią Zawartość naruszającą prawa podmiotu zgłaszającego. Zgłoszenie, które nie spełnia prawidłowo wszystkich kryteriów wymienionych w ust. 1 powyżej, nie może być traktowane jako wiarygodna wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności. Wszelkie zgłoszenia powinny być składane mailem na adres Administratora. Usunięcie Konta Użytkownika przez Administratora w przypadkach określonych w Regulaminie jest potwierdzane przez Administratora poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika, aktywny w chwili usunięcia Konta.

§15. Wyłączenie odpowiedzialności Administratora Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu i skutki korzystania z Serwisu, jeżeli korzystanie nastąpiło w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane niezależnymi od Administratora zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Ponadto Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. w związku z przeprowadzaną konserwacją, przeglądem lub wymianą sprzętu) lub innych przyczyn niezależnych od Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Serwisu, po uprzednim powiadomieniu o tym Użytkowników na stronach Serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub jego kontrahentami. Określenie reguł świadczenia takich usług należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny. Ewentualne reklamacje kierowane do Administratora w tym zakresie będą przekazywane tym podmiotom. Administrator zastrzega, iż zakres Serwisu, jego Zawartość oraz Funkcjonalność może być w każdej chwili zmieniana przez Administratora. Administrator będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu udostępnianych funkcji z odpowiednim wyprzedzeniem. Administrator zastrzega iż Funkcjonalność serwisu Bookme polegająca na wypożyczaniu ma wyłącznie cel informacyjny. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczywistą wymianę książek oraz ewentualny zwrot książki właścicielowi.

§16. Postępowanie reklamacyjne Użytkownicy mogą składać reklamacje dotyczące spraw związanych z funkcjonowaniem Serwisu z wyłącznej winy Administratora. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Administratora lub drogą elektroniczną za pomocą wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej (e-mail) Administratora: admin@bookme.com.pl. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę oraz siedzibę Użytkownika ; b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu; c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz załączenie wszelkich posiadanych dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych; d) datę zawarcia Umowy; e) podpis Użytkownika - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 1 powyżej, Administrator, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa Użytkownika drogą elektroniczną do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania. Reklamacja może być złożona w terminie dwunastu miesięcy od dnia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja z wyłącznej winy Administratora. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa powyżej, pozostawia się bez rozpoznania. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika celem zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta Użytkownika, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta Użytkownika lub Serwisu. Administrator udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez niego w reklamacji. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu maksymalnie o 30 (trzydzieści) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Administratora (takie jak awarie sprzętu lub sieci internetowej). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownik może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym.

§17. Zmiana Regulaminu Niektóre świadczone w ramach Serwisu Funkcjonalności mogą podlegać Dodatkowym warunkom nieokreślonym w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności Umowie bądź odpowiedniej Licencji. Podczas korzystania z takiej Funkcjonalności, Użytkownik winien stosować się do Dodatkowych warunków oraz Regulaminu. W przypadku niezgodności między Dodatkowymi warunkami a Regulaminem, postanowienia Dodatkowych warunków mają charakter rozstrzygający. Treść Dodatkowych warunków dostępna jest w serwisie w sposób umożliwiający ich pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą Systemu, którym posługuje się Użytkownik. Regulamin, w tym polityki oraz warunki, o których mowa w tym Regulaminie, stanowią całość Umowy i regulują korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu funkcjonowania Serwisu, Funkcjonalności Serwisu lub treści Regulaminu, Polityki ochrony Poufności lub Dodatkowych warunków w dowolnym czasie według własnego uznania. Wszelkie zmiany Regulaminu, Polityki Ochrony Poufności lub Dodatkowych warunków wchodzą w życie w ciągu 14 (czternastu) dni od opublikowania w ramach Serwisu lub – w przypadku Dodatkowych warunków – w terminie określonym w tych warunkach. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna w aplikacji lub pod następującym adresem:  www.bookme.com.pl/regulamin O ile nie zostanie to w sposób wyraźny określone inaczej, wszelkie nowe funkcje w ramach Serwisu bądź Funkcjonalności podlegają Regulaminowi.

§18. Postanowienia końcowe Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do Administratora, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu, udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia. Użytkownicy zgadzają się, że Umowa może zostać scedowana przez Administratora, w całości lub w części, na rzecz osoby trzeciej. Użytkownicy nie mogą scedować Umowy na rzecz jakichkolwiek podmiotów z uwagi na charakter Konta Użytkownika. Niniejszy dokument jak również dokumenty w nim powołane podlegają przepisom polskiego prawa, w tym w szczególności przepisom: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 tj. z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 tj. z późn. zm.). Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Stronami, którzy zobowiązują się działać w dobrej wierze. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez właściwe sądy powszechne z siedzibą w Łodzi. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2018 r.