Bookme

  §1. Postanowienia ogólne

 • 1. Organizatorem konkursu Książka na weekend (zwanym dalej „konkursem”) jest Bookme sp. z o.o. z siedzibą w łodzi, adres rejestrowy: ul. Piotrkowska 122 lok. 7, 93-006 Łódź, NIP 9471988234, REGON 365920060, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000648188, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca opłacony kapitał zakładowy w wysokości 10 000,00 zł (zwany dalej organizatorem)
 • 2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 • 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc
 • 4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/events/2312555478775074/ https://www.facebook.com/Bookmepl/ oraz https://bookme.com.pl/ksiazkanaweekend
 • 5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora

  §2. Uczestnik:

 • 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 • 2. Przystępując do konkursu Uczestnik zaświadcza, że jest:
     a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

     b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

     c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

     d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

     e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

     f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;


 • 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora, pracownicy księgarni biorących udział w Warszawskim Weekendzie Księgarń Kameralnych.

  §.3. Nagroda

 • 1. W Konkursie przewidziano JEDNĄ NAGRODĘ – dla osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.


 • 2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) są wszystkie książki znajdujące się na liście Książki na weekend pod adresem https://bookme.com.pl/ksiazkanaweekend.
 • 3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook.


 • 4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.


 • 5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

  §4. Miejsce, czas i zasady konkursu

 • Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora oraz Warszawskiego Weekendu Księgarń Kameralnych. Konkurs trwa od dnia 25 kwietnia 2019 godz. 10:50 do 28 stycznia 2019 godz. 18:00.

   §5. Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Zadaniem uczestnika konkursu jest:

 • -Wejście na listę książek nominowanych w konkursie Książka na weekend dostępnej pod adresem https://bookme.com.pl/ksiazkanaweekend.
 •   Wybrać jedną pozycję z listy i udostępnić ją przez Bookme na FB, oznaczając ją hasztagiem #książkanaweekend oraz w kilku zdaniach uzasadnia czemu akurat ta książka powinna zostać Książką na weekend.
 • Jeden uczestnik może wybrać jedną książkę z listy. Bookme nagrodzi autora najciekawszego uzasadnienia wszystkimi książkami z listy.
 • Opis powinien być ciekawy, oryginalny i podkreślać wyjątkowość książki.
 • Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku na profilu Bookme i Warszawskiego Weekendu Księgarń Kameralnych.

   §6. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród • 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.


 • 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w §5.


 • 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w §5 przez Uczestników Konkursu.
 • 4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 1 zwycięzcę.


 • 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.


 • 6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w postach stronie na Facebooku Bookme i Warszawskiego Weekendu Księgarń Kameralnych.
 • 7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie na adres kontakt@bookme.com.pl w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u - www.facebook.com/Bookme wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

     a. imię i nazwisko

     b. adres korespondencyjny

     c. numer telefonu

     d. adres mailowy


 • 8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w punkcie §5 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.


 • 9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w §5.


 • 10. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.
 • 11. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.


  §7. Zakres odpowiedzialności organizatora • 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.


 • 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych 
z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.


 • 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, 
w szczególności uczestników, którzy:


     a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

     b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie 
z zasadami Facebooka;

     c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

     d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook


 • 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.


 • 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
  §8. Przetwarzanie danych osobowych • 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.


 • 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.


 • 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.


 • 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
  §9. Prawa autorskie • 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:


     a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów 
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;


     b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

  §10. Reklamacja

 • 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres kontakt@bookme.com.pl lub drogą pocztową na adres siedziby Bookme sp. z o. o. Piotrkowska 122 m. 9 90-006 Łódź, z dopiskiem: „Książka na weekend – Bookme” przez cały czas trwania Promocji, jednakże nie później niż 14 dni od zakończenia konkursu.
 • 2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika: imię, nazwisko i dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie Uczestnika.
 • 3. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji o których mowa w ust. 2 nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
 • 4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Bookme.com.pl.

  § 11. Postanowienia końcowe • 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2019 r. i obowiązuje do 30.04.2019 r.


 • 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.


 • 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.


 • 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.bookme.com.pl/konkurs


 • 5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora www.bookme.com.pl/konkurs